รางวัลโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก