ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2560

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี