การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่9/2560


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560  เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี