ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 5/2560

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560  เวลา 13:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี