ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิการยน 2560 เวลา 9:30 น.


ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม