การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่8/2560


วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี