โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการย่อยที่ 3 : การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี