ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม