โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี