โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย" 

ของชุมชนบึงชนัง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี