โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี