มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรีได้รับการจัดตั้งครั้งแรกปี พ.ศ. 2492 ที่บริเวณเขาตาบกท้องที่อำเภอเมืองจันทบุรีกับบ้านห้วยปลาดุก ท้องที่อำเภอท่าใหม่แต่เนื่องจากการคมนาคม ในท้องที่เหล่านั้นไม่สะดวกจึงได้ระงับการจัดตั้งโรงเรียนไว้ก่อนในปี พ.ศ. 2496 กรมสามัญศึกษาพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นที่ ดงกระสือ ตำบลพลวง อำเภอมะขาม และเนื่องจากในที่แห่งนี้มีความเหมาะสมสำหรับตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม ทางราชการจึงได้สงวนเนื้อที่สำหรับตั้งโรงเรียนเกษตรไว้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจสถานที่พร้อมกับทำเขตแนวโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2504 กรมอาชีวศึกษาได้ให้งบประมาณเพื่อบุกเบิกที่ดินที่ได้สงวนไว้พร้อมซื้อพันธุ์ทุเรียน พันธุ์เงาะสีชมพูและจ้างคนปลูกพร้อมบำรุงรักษา

         ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันที่ 10 เมษายน 2507 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมในท้องที่ จึงได้มีการเปิดสอนวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพที่จังหวัดจันทบุรี โดยรับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 63 คน ในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสมควรจะขยายระดับการศึกษา จึงให้ขยายระดับการศึกษาเปิดสอนในระดับวิชาชีพขั้นสูงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2517 จากพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีความชำนาญในวิชาชีพแขนงต่างๆ วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรีเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตบุคลากรดังกล่าว จึงได้โอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเกษตรจันทบุรี" ในวันที่ 27 กันยายน 2520

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากวิทยาลัยฯ เป็นสถาบัน และพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ต่อมาสถาบันฯได้เสนอร่างพระราชบัญญัติขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อตามที่ได้รับพระราชทานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวิทยาเขตเกษตรจันทบุรีได้เปลี่ยนการเรียกชื่อเป็น"วิทยาเขตจันทบุรี" ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรโดยผนวกกับอีก 3 วิทยาเขตเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้าส่วนงานราชการเช่นเดียวกับอธิการบดีกรมต่างๆ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม และสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
  คณะเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  131 หมู่10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   039-307261-4 039-307274