การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2561

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 3 : การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่9/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่8/2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่7/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่6/2560