โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์

การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561

โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย" ของชุมชนบึงชนัง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 17

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศา

พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17